31. Мигновено виѓавање

Тој и таа само мигум
се видоа заедно среде круг
во пајакова мрежа,
и тоа како одамна знајни.
со споделени
времиња извесни,
времиња неизвесни
и времиња одживеани.

Таа се сновеше жална,
тој стоеше простум
задуман.

Не си ги допреа телата,
ниту си ги загледаа
душите и срцата
по многу самости
и беберојни смрти
рамнодушни.

Само мигум заедно
среде круг
во пајакова мрежа.

Всушност,
мигновено виѓавање
на две реки пенливи
што понираат в земја
една до друга
и можеби некогаш
за живот незаборавен
ќе избијат на поврвнина
како два извора
во предел опкружен
со љубов и спокој.