34. Има една смрт

Има една смрт во живот
што не е исчезнување,
ниту одење во неврат
без никаква трага
на постоење или опстој.

Во живот е како никогаш
да не била за смрт
со длабоко паметење,
со безмерно тагување.

Смрт која никогаш
не се случила,
ниту некогаш како сега
ќе се случи.

Една смрт
меѓу маж и жена заедно
откога долго биле сами,
во себе заробени;

како смрт нивна,
последна.