Политоника, епизода 1

Топ-листите се мошне раширени, прифатени форми на презентација, афирмација, но [...]