121. Меѓу

Нема починка меѓу две дела.

 

122. Моја земја

Плодна земја, чиста.

 

123. Во најдлабок молк

Не збори, а мисли.

 

124. Борба

Со лична борба во борба.

 

125. Корени и планини

Исконски корени крепат планини.