196. Може

Тој поместува стена од брег на брег.

 

197. Меѓу ден и ноќ

Тој е меѓу ден и ноќ со сите нас.

 

198. Мал спомен

Меѓу љубови мал спомен од една.

 

199. Последен замин

Сам пред последен замин.

 

200. Ветар

Се раздува ослободен од мој преграб.