171. Тој

Не е сенка. Сè уште е човек.

 

172. Нежни раце

Нажени раце лице милуваат.

 

173. Непреболи

Во спомени недоброј непреболи.

 

174. Ветромет

Дрво во земја без корен и срцевина.

 

175. Обир

Обирот им заврши за ни трага.