161. Безизразна жал

Жал за живот во претсмртно време.

 

162. Освојувач

Во туѓ дом насилник.

 

163. Става

Става како стена струполена наземи.

 

164. На студ

Излегол на студ во оган.

 

165. Корав

Него плач не го засегнува.