1. Јас не сум толку учен, колку што си ти неучен и неопитен.