1. Секој народ со своја држава има неприкосновено право духовно да се обедини со свои малцинства во други.