1. Уби молк пресилен збор*
    ______________
    *Прочуен е епитафот на српскиот поет Бранко Миљковиќ: „Ме уби пресилен збор“.