1. Се извишил толку што не можат ни да го догледаат снеможените наземи.