1. Пишаното и кажаното се траги што оставаат траги.