1. Остроумни ништо не им можат на тапоумни предводени од врази?!