1. Живуркање во прескапа држава:
    Купувам само што ми е нужно, а и од тоа во секој нов ден сè повеќе ми станува одвишно.