1. Криење во име на народот на што-годе во врска со неговиот опстој е страшливо, срамно, неретко и злосторничко.