1. Народе, дозволуваш дибециве и апашиштава на власт да те трујат секидневно, до задушување и бавно масовно умирање!?