1. Секиден сè позабрзано се ретчат саканите и сè повеќе срцето ми го премалува самоста.