1. Мал човек меѓу големи некако, голем меѓу мали никако.