1. Велепредавството е највносен северномакедонски изроднички бизнис.