1. Се куражи сам себеси стар бел дедо:
    Не сум стар додека можам, правам и дела создавам.