1. Стар бел дедо задуман:
    Власта уште нестокмена, а веќе се проституира наголемо.