1. Не се можни слободни, демократски и фер избори во држава во која не е спроведен веродостоен попис на населението.