1. Безнадежна сегашнина и неизвесна иднина во држава во која е обезвреднето творештвото, маргинализирани се и унижени творците.