1. Престанете со импровизации, дилетантизам и политикантство. Имајте доблест, поставете и развивајте системска демократија!