787. Веќе ништо не е смешно од него. Сѐ е трагично за вас.