785. Не ме тревожи оној што го сожалувам и презирам. Ме тревожат неговите дејанија и последиците од нив.