704. Врв на политократија:
Одржување на вонредни слободни и демократски избори ЗАВИСИ од главатарите на политичките партии!