74. Ситуацијава неминовно води кон…
Кој ќе се јунак изнајде/чумата да ја испади?