583. Никој не може да ни помогне кога не можеме сами на себеси да си помогнеме. Досега и дотука било!