69. Не може да избираш што си бил. Може што си и што сакаш да бидеш.