39. Не знае, па тресе зелени. Да знае, би ги оставил да созреат.