230. Дека ти минало времето, сега никому не му требаш.