207. Лесно со психопатот! Но што да се прави со дегенериците на кои им е предводник?!