206. За вас, кои не го признавате, го обезвреднувате и маргинализирате моето дело, јас не постојам. Што ми е особено драго.