189. Веќе никој не ти верува, а ти веруваш дека барем твоите сѐ уште ти веруваат.