113. Најдолгорочни катастрофални последици од: тотална партизација на општеството и партиско едноумие на власт.