381. Во Северна Македонија почнуваат обѕидувања до небо. Обѕидани до обѕидани, ѕид до ѕид. Само тесни патчиња помеѓу нив и обиколници.