1. Стари љубови му оставиле траги во срцето, та во самота му го скршиле.