1. Заскитани во беспаќе не знаат ни кои се ни што се.