1. Во големите игри на силните секогаш се најбројни марионетите.