1. Политиката и лажењето одат рака под рака кон самовластие.