996. Во груба стварност изговараш нежен збор со шепотлив глас. Оти се плашиш да не ти го огрубат.