Секоја сличност со вистинските личности
во овој роман е сосем случајна.
Авторот