136. Чиста љубов

Секогаш загледан во неа
ме восхитува, занемувам.

 

137. Сокриени

Совреме сокриени
без траги и минато.

 

138. На распаќе

На распаќе по време во кое
не одел по свој и знаен пат.

 

139. Голи живи

Сноват низ земја
живи, голи и сами.

 

140. Незнајно

Многу незнајно меѓу нас
што не треба да е знајно.