196. По смрт

Во црно завила снага
жена дамна љубена.

 

197. Зборови

Од тебе зборови
за нас негде заедно.

 

198. Незнаен живот

Никој не знае каков живот
имал човеков во беспатје.

 

199. Болник

Му премалува срцето
живо, игриво, надежно.

 

200. Во дивина

Диви животни
во дивина дивеат.