216. Доволно

Една моја трага кон ширно небо.

 

217. Шума

Во шума од сенки без зборови.

 

218. Бескрајност

Од мене до ѕвезди меѓу облаци.

 

219. Сивота

Последна ли е непробојнава сивота?

 

220. `Рскот

Нечуен `рскот на коски во чекори.