МЕЃУ МОЛК И ТИШИНА, роман

1. Јас, Ристо од Петар, сум дамна мртов. Со мои [...]