ПРОБЛЕСОК ВО МИСЛАТА

381. Во Северна Македонија почнуваат обѕидувања до небо. Обѕидани до [...]