АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

10. КОНКРЕТИЗАЦИЈА 10. 1. Глобална-доминантна програмска определба (концепција) Глобалната програмска [...]

АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

10. 2. Програмско-уредувачка политика Програмско-уредувачката политика на современото-модерното радио не [...]

АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

11. ОРГАНИЗАЦИЈА Организацијата на радиото на современата модерност, од кој [...]

АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

11. 1. Програмска екипираност (редакции) Имајќи ги предвид основните карактеристики [...]

АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

11. 2. Новинарска специјализацијa (Области) Новинарскиот професионализам подразбира од една [...]

Име

Go to Top