АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

11. ОРГАНИЗАЦИЈА Организацијата на радиото на современата модерност, од кој [...]

АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

11. 1. Програмска екипираност (редакции) Имајќи ги предвид основните карактеристики [...]

АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

11. 2. Новинарска специјализацијa (Области) Новинарскиот професионализам подразбира од една [...]

АСПЕКТИ НА МОДЕРНОТО РАДИО-РАДИО НА СОВРЕМЕНАТА МОДЕРНОСТ, научна студија

11. 2. 4. Стопанска структура-инвестиции-развој Стопанската структура го инкорпорира во [...]